Projekt         

 "TIK kluczem do sukcesu”


                                              Ruszyła rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu pt. „TIK kluczem do sukcesu”- realizowanego  

                                                                                               przez Publiczną Szkołę Podstawową w Obrazowie. 


             Projekt „TIK kluczem do sukcesu!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
Poddziałanie: RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Wartość projektu to 224 075,00 zł. w tym dofinansowanie – 193 675,00zł.
             Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 27 nauczycieli i 100 uczniów klas od IV do VIII szkoły podstawowej             w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie     w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego.
Wszyscy uczniowie i uczennice otrzymają wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych z informatyki i laboratoriów przyrodniczych.

W czasie zajęć rozwijane będą kompetencje cyfrowe uczniów w zakresie:  
1. przetwarzania (wyszukiwania, oceny, przechowywania)informacji,
2. komunikacji,
3. tworzenia cyfrowej informacji, ze szczególnym uwzględnieniem programowania,
4. zachowania bezpieczeństwa,
5. rozwiązywania problemów technicznych.
Dla nauczycieli zorganizowane zostanie szkolenie „E-nauczyciel”.
Cele szkolenia:
1. podniesienie poziomu kompetencji metodycznych i funkcjonalnych umiejętności cyfrowych,
2. aktywizacja, integracja i indywidualizacja nauczania dzięki wykorzystaniu TIK,
3. wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych,
4. wzrost umiejętności w zakresie wykorzystania e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych opracowanych ze środków EFS
w latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 
Projekt zakłada wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt informatyczny, tj. routery, laptopy nowej generacji, oprogramowanie Office, komputery stacjonarne, tablice multimedialne.
Formularze zgłoszeniowe do projektu w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie: www.zsobrazow.pl (na dole artykułu).

Wersję papierową formularzy zgłoszeniowych można pobrać oraz złożyć: w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie                         (Obrazów 118,  27-641 Obrazów). 
Karta zgłoszenia ucznia
Karta zgłoszenia nauczyciela„TIK kluczem do sukcesu”

         Pod takim tytułem będzie realizowany projekt edukacyjny „Rozwoju edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej" w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie, w roku szkolnym 2018/2019.

         Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Jego założeniem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego.

W ramach projektu organizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne, w których uczestniczyć będą uczniowie klas IV-VIII, mający możliwość rozwijania swoich kluczowych kompetencji w zakresie:

1. Przetwarzania (wyszukiwania, oceny, przechowywania)informacji;  
2. Komunikacji;         
3. Tworzenia cyfrowej informacji, ze szczególnym uwzględnieniem programowania;
4. Zachowanie bezpieczeństwa;
5. Rozwiązywania problemów technicznych poprzez realizację zajęć informatycznych.


           Ponadto uczniowie wezmą udział w laboratoriach przyrodniczych, które prowadzone będą z wykorzystaniem narzędzi TIK.
Laboratoria przyrodnicze przyczynią się do podniesienia wiedzy praktycznej i teoretycznej z przedmiotów przyrodniczych oraz nabycia praktycznych umiejętności wykorzystania TIK w nauce. W ramach projektu przeszkolona zostanie również kadra pedagogiczna w zakresie edukacji informacyjno-komunikacyjnej. Placówka wzbogaci się także o nowoczesny sprzęt komputerowy tj. laptopy, e-podręczniki, tablice multimedialne, rzutniki i programy.


Całkowita wartość projektu wynosi 224 075,00 zł.


                                                                                                   Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.   


Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175 

Created with Mobirise - Get now